از نگاه دیگران

درخواست حذف این مطلب

به هوا نیازمندم

به هوا نیازمندم

به کمی هوای تازه

به کمی درخت و قدری گل و سبزه و تماشا

به پلی که می رساند یخ و شعله را به مقصد

به کمی قدم زدن کنار این دل

و به قایقی که واکرده طناب و رفته ان

به کرانه های آبی

به کمی غزال وحشی

به شما نیازمندم

                                     عمران صالحی